Uwaga

Żeromskiego 22,
66-400 Gorzów Wielkopolski

(095) 752-90-36
dziekanat@wssz.pl

Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim została wpisana do rejestru niepublicznego uczelni 05.05.2003 pod numerem 268.

Obecnie uczelnia oferuje kształcenie na 2 kierunkach  w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym.
Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy licencjata i mogą kontynuować naukę na studiach magisterskich na terenie całego kraju.

Na kierunkach Ratownictwo Medyczne i Elektroradiologia nauka trwa trzy lata - 6 semestrów


Studentów obowiązuje odbycie praktyki zawodowej według standardów danego kierunku.
 


WSZ jest:

  • instytucją "non profit" (zyski z działalności  statutowej przeznacza się na rozwój uczelni)
  • uczelnią autonomiczną w definiowaniu swojej myśli, celów i priorytetów działania,
  • uczelnią ze statusem wolnej instytucji, co wyraża się w wolności badań naukowych i wolności nauczania
  • uczelnią o orientacji europejskiej i kontaktach międzynarodowych,
  • instytucją kształcącą w duchu poszanowania praw człowieka, patriotyzmy, demokracji i odpowiedzialności za losy  społeczeństwa i kraju.

Nowy kierunek studiów Elektroradiologia Z dniem 04.07.2018 r. uzyskaliśmy uprawnienie do prowadzenia studiów I stopnia na kierunku Elektroradiologia. Punkt rekrutacyjny mieści się w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Żeromskiego 22..

Czytaj więcej

W dniach 14 - 17.02.2019 r. w Karpaczu odbył się Sprawnościowy Obóz studentów II roku Ratownictwa Medycznego Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wlkp. Program zajęć wynikał ze standardów praktyki zawodowej dla tego kierunku studiów. Ponadto w obozie udział wzięli ratownicy medyczni Pogotowia Ratunkowego Powiatu Märkisch Oderland.

Czytaj więcej Button

Artykuł 3.

Read More

Artykuł 4

Read More DE; ?>

Artykuł 5

Read More

Artykuł 6

Read More